KHOA GIÁM ĐỊNH TỔNG HỢP

TRƯỞNG KHOA

BSCKI. Nguyễn Văn Tải

                                                                             

I. Chức năng

Khoa Giám định tổng hợp có chức năng tổ chức thực hiện các giám định pháp y; Nghiên cứu chuyên ngành pháp y.

II. Nhiệm vụ

2.1. Thực hiện giám định pháp y:

a) Giám định và giám định lại tổn hại sức khoẻ do chấn thương và các nguyên nhân khác;

b) Giám định tình trạng sức khoẻ các đối tượng phục vụ cho quá trình điều tra, truy tố, xét xử, chấp hành án;

c) Giám định sự xâm phạm thân thể phục vụ tố tụng, giám định giới tính, giám định tuổi;

d) Giám định và giám định lại tử thi, giám định hài cốt. Tham gia giám định các trường hợp chết do thiên tai thảm họa tại thành phố Cần Thơ và ngoài thành phố theo sự chỉ đạo của Sở Y tế thành phố Cần Thơ;

đ) Giám định và giám định lại trên hồ sơ. Giám định và giám định lại hung khí;

e) Giám định hóa pháp gồm: Độc chất, ma túy, nồng độ rượu, thuốc và các loại thực phẩm nghi ngờ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe con người;

g) Giám định ADN, giám định các dấu vết sinh học;

h) Giám định mô bệnh học và các xét nghiệm cận lâm sàng khác phục vụ cho kết luận giám định;

 i) Tham gia xác định chết não theo quy định của Luật hiến, lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác;

k) Tham gia hội đồng thi hành án tử hình theo quy định của pháp luật;

l) Tham gia khám nghiệm hiện trường, thực nghiệm hiện trường, dựng lại hiện trường liên quan đến các vụ việc được trưng cầu, yêu cầu phục vụ cho kết luận giám định pháp y.

2.2. Nghiên cứu khoa học về chuyên ngành pháp y.

III. Công tác phối hợp khác

– Phối hợp với các đoàn thể quần chúng, phòng Tổ chức – Hành chính – Kế toán lập kế hoạch và biện pháp cần thiết để phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, bảo quản và sử dụng có hiệu quả tài sản của đơn vị.

IV. Chấp hành sự phân công khác của Giám đốc Trung tâm Pháp y

PHÒNG TC-HC-KT

                                                                           

I. Chức năng

Phòng Tổ chức – Hành chính – Kế toán có chức năng tham mưu cho Giám đốc Trung tâm các mặt công tác: tổ chức, nhân sự, hành chính, quản lý tài chính, tài sản, quản trị cơ sở vật chất, thi đua khen thưởng, kỷ luật, pháp chế, bảo vệ, công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ viên chức, người lao động của Trung tâm.

II. Nhiệm vụ            

2.1. Công tác tổ chức, nhân sự:

– Quy hoạch đội ngũ cán bộ viên chức quản lý trong từng giai đoạn;

– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ có hiệu quả; Tham gia tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm

– Công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, tuyển dụng, thuyên chuyển, hợp đồng lao động;

– Làm đầu mối xây dựng các văn bản quy định chức năng nhiệm vụ, các khoa, phòng trong đơn vị;

– Nghiên cứu xây dựng các văn bản quy định, công khai về chế độ chính sách, giải quyết các chế độ chính sách của Nhà nước về công tác cán bộ;

– Tham mưu thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức, người lao động;

2.2. Công tác hành chính:

– Đầu mối tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, tập huấn các hoạt động thông tin tuyên truyền;

– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nội qui qui chế cho cán bộ viên chức, người lao động Trung tâm.

– Xây dựng kế hoạch tháng, quí, năm trình Giám đốc phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện kế hoạch; Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

– Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ hành chính văn thư, lưu trữ của đơn vị;

– Tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giám định.

– Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của khoa, phòng trong đơn vị;

– Quản lý nhà cửa, phương tiện ô tô, thực hiện công tác điều động xe đi công tác, ký giấy đi đường cho công chức, viên chức đơn vị đi công tác;

– Đảm bảo công tác trật tự, cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, công tác vệ sinh;

– Xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, kế hoạch sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn CSVC của đơn vị;

– Làm đầu mối tổ chức thực hiện việc mua sắm, sửa chữa theo kế hoạch được duyệt;

2.3. Công tác tài chính:

– Thực hiện công tác tài chính đúng theo quy định của pháp luật;

  – Tổ chức thu, chi các loại phí, lệ phí và các khoản thu, chi khác theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức kiểm kê định kỳ và thực hiện chế độ báo cáo tài sản theo quy định hiện hành;

III. Công tác phối hợp khác

– Phối hợp với các đoàn thể quần chúng, khoa giám định tổng hợp lập kế hoạch và biện pháp cần thiết để phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, bảo quản và sử dụng có hiệu quả tài sản của đơn vị.

IV. Chấp hành sự phân công khác của Giám đốc Trung tâm Pháp y.