Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

Luật trẻ em số: 102/2016/QH13

QUYẾT ĐỊNH Ban hành tạm thời Quy trình giám định pháp y tử thi có liên quan đến COVID-19 và việc tổ chức thực hiện

Nghị định: 157/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp

Luật số: 56/2020/QH14 Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp.

Công văn 4033/BYT-KCB tăng cường, củng cố hệ tổ chức giám định pháp y tại địa phương

Quyết định 5609/QĐ-BYT Ban hành tạm thời Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục và Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hành hạ, ngược đãi, đánh đập

Tài Liệu, Sách Pháp Y

mẫu văn bản giám định

MẪU VĂN BẢN GHI NHẬN QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH THƯƠNG TÍCH

VĂN BẢN GHI NHẬN QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH ĐỘ TUỔI

VĂN BẢN GHI NHẬN QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH TỬ THI