Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

Luật trẻ em số: 102/2016/QH13

QUYẾT ĐỊNH Ban hành tạm thời Quy trình giám định pháp y tử thi có liên quan đến COVID-19 và việc tổ chức thực hiện

Nghị định: 157/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp

Luật số: 56/2020/QH14 Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp.

Thông tư 13/2022/TT-BYT Ban hành quy trình, biểu mẫu giám định pháp y, thời hạn, nhân lực thực hiện giám định pháp y

Quyết định 5609/QĐ-BYT Ban hành tạm thời Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục và Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hành hạ, ngược đãi, đánh đập

Công văn số 3347/BYT-PC về việc báo cáo công tác phổ biến pháp luật lĩnh vực giám định pháp y, pháp y tâm thần và bắt buộc chữa bệnh.

Thông tư 11/2022/TT-BYT Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần

Tài Liệu, Sách Pháp Y

mẫu văn bản giám định

MẪU VĂN BẢN GHI NHẬN QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH THƯƠNG TÍCH

VĂN BẢN GHI NHẬN QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH ĐỘ TUỔI

VĂN BẢN GHI NHẬN QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH TỬ THI