1. Chức năng

Phòng Tổ chức – Hành chính – Kế toán có chức năng tham mưu cho Giám đốc Trung tâm các mặt công tác: tổ chức, nhân sự, hành chính, quản lý tài chính, tài sản, quản trị cơ sở vật chất, thi đua khen thưởng, kỷ luật, pháp chế, bảo vệ, công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ viên chức, người lao động của Trung tâm.

2. Nhiệm vụ            

2.1. Công tác tổ chức, nhân sự:

– Quy hoạch đội ngũ cán bộ viên chức quản lý trong từng giai đoạn;

– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ có hiệu quả; Tham gia tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm

– Công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, tuyển dụng, thuyên chuyển, hợp đồng lao động;

– Làm đầu mối xây dựng các văn bản quy định chức năng nhiệm vụ, các khoa, phòng trong đơn vị;

– Nghiên cứu xây dựng các văn bản quy định, công khai về chế độ chính sách, giải quyết các chế độ chính sách của Nhà nước về công tác cán bộ;

– Tham mưu thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức, người lao động;

2.2. Công tác hành chính:

– Đầu mối tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, tập huấn các hoạt động thông tin tuyên truyền;

– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nội qui qui chế cho cán bộ viên chức, người lao động Trung tâm.

– Xây dựng kế hoạch tháng, quí, năm trình Giám đốc phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện kế hoạch; Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

– Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ hành chính văn thư, lưu trữ của đơn vị;

– Tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giám định.

– Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của khoa, phòng trong đơn vị;

– Quản lý nhà cửa, phương tiện ô tô, thực hiện công tác điều động xe đi công tác, ký giấy đi đường cho công chức, viên chức đơn vị đi công tác;

– Đảm bảo công tác trật tự, cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, công tác vệ sinh;

– Xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, kế hoạch sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn CSVC của đơn vị;

– Làm đầu mối tổ chức thực hiện việc mua sắm, sửa chữa theo kế hoạch được duyệt;

2.3. Công tác tài chính:

– Thực hiện công tác tài chính đúng theo quy định của pháp luật;

  – Tổ chức thu, chi các loại phí, lệ phí và các khoản thu, chi khác theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức kiểm kê định kỳ và thực hiện chế độ báo cáo tài sản theo quy định hiện hành;

3. Công tác phối hợp khác

– Phối hợp với các đoàn thể quần chúng, khoa giám định tổng hợp lập kế hoạch và biện pháp cần thiết để phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, bảo quản và sử dụng có hiệu quả tài sản của đơn vị.

4. Chấp hành sự phân công khác của Giám đốc Trung tâm Pháp y.